ລາຍຊື່ວິຊາຮຽນ

ລດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

ສອນໂດຍອາຈານ

1

AC111

ການບັນຊີທົ່ວໄປ/General Accounting

2

ທ່ານ ຫັດສະດີ

2

CP111

ຄັອມພິວເຕີພື້ນຖານ 1/Fundamental Computer 1

2

ທ່ານ ສີສຸວັນ ສັງບົວບຸລົມ

3

EL111

ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ/General English

2

ທ່ານ ວັນຄຳ ສີສຸລາດ

4

EL112

ພາສາອັງກິດເຕັກນິກ/Technical English for Sciences & Technology

2

ທ່ານ ບຸນມີ ພົມມະກອນ

5

LL111

ພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ/Lao and Literature

2

ທ່ານ ພົມມາ ຄຳມັງ

6

ST121

ສະຖິຕິ/Statistics

2

ທ່ານ ສີສະໝຸດ ຄຳພັນທອງ

7

PH111

ຟີຊິກສາດພື້ນຖານ/Fundamental of Physics

2

ທ່ານ ຄຳຕັນ ໄຊມານະ

8

AT222

ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ຄັອມພິວເຕີ/Computer Architecture

2

ທ່ານ ສີສຸວັນ ສັງບົວບຸລົມ

9

GP121

ກຣາບຟິກຄັອມພິວເຕີ1/Computer Graphic1

2

ທ່ານ ສີສຸວັນ ສັງບົວບຸລົມ

10

GP222

ກຣາບຟິກຄັອມພິວເຕີ2/Computer Graphic2

2

ທ່ານ ສີສຸວັນ ສັງບົວບຸລົມ

11

MA221

ຄະນິດສາດ ດີສກຣິດ2/Discrete Mathematics2

2

ທ່ານ ສີສະໝຸດ ຄຳພັນທອງ

12

PL121

ພາສາ c ໂດຍພື້ນຖານ/Fundamental C Programming

3

ທ່ານ ແສງແກ້ວ ອິນຕຣາວົງ

13

SY221

ລະບົບປະຕິບັດການ/Operating System

2

ທ່ານ ແສງແກ້ວ ອິນຕຣາວົງ

14

LS112

ລາວສຶກສາ/Lao Study

2

ທ່ານ ພອນ ແສງດາລາ

15

MA111

ຄະນິດສາດຊັ້ນສູງ1/Advanced Mathematics 1

2

ທ່ານ ສີສະໝຸດ ຄຳພັນທອງ

16

PL232

ການສ້າງໂປຣອກຣມແບບວັດຖຸດ້ວຍພາສາ C++/C++ OOP with C++

3

ທ່ານ ສີສະໝຸດ ຄຳພັນທອງ

17

OR211

ແນະນຳວິຊາຊີບ/Orientation & Method

2

ທ່ານ ວັນຄຳ ສີສຸລາດ

18

PD211

ພັດທະນາບຸກຄົນ1/Personal Development

1

ທ່ານ ວັນສີ ສົງຄາມ

19

EL224

ພາສາອັງກິດສຳລັບວິສະວະກຳ2/English for Engineering

1

ທ່ານ ວັນຄຳ ສີສຸລາດ

20

ST234

ຕົວແປພາສາໃຫ້ເປັນພາສາເຄື່ອງຄັອມພິວເຕີ/Compiler

2

ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ສຸລິຍະສັກ

21

ST222

ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ/Network System

3

ທ່ານ ແສງແກ້ວ ອິນຕຣາວົງ

22

SY237

ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ ແລະ ອານກໍຣິຊຶມ/Data Structure & Algoritem

2

ທ່ານ ຄຳບົງ ເທບບັນດິດ