ອັດຕາຄ່າລົງທະບຽນຮຽນ

ຫລັກສູດ

ປີຮຽນ

ພາກຮຽນ 1

ພາກຮຽນ 2

ໝົດປີ

ລວມ 5 ປີ

- ວິສະວະກໍາກໍໍ່ສ້າງ ປີທີ 1 - ປີທີ 5 1.700.000 ກີບ 1.700.000 ກີບ 3.400.000 ກີບ 17.000.000 ກີບ
- ວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ປີທີ 1 - ປີທີ 5 1.700.000 ກີບ 1.700.000 ກີບ 3.400.000 ກີບ 17.000.000 ກີບ
- ວິສະວະກໍາຊັອບແວຣ໌ ປີທີ 1 - ປີທີ 5 1.700.000 ກີບ 1.700.000 ກີບ 3.400.000 ກີບ 17.000.000 ກີບ
- IT (ລະບົບອະນຸປະລິນຍາ) ປີທີ 1 - ປີທີ 3 1.700.000 ກີບ 1.700.000 ກີບ 3.400.000 ກີບ ລວມ 3 ປີ
10.200.000 ກີບ
- ການບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ປີທີ 1
ປີທີ 2
ປີທີ 3
ປີທີ 4 - ປີທີ 5
1.000.000 ກີບ
1.200.000 ກີບ
1.300.000 ກີບ
1.400.000 ກີບ
1.000.000 ກີບ
1.200.000 ກີບ
1.300.000 ກີບ
1.400.000 ກີບ
2.000.000 ກີບ
2.400.000 ກີບ
2.600.000 ກີບ
2.800.000 ກີບ
ລວມ 5 ປີ
10.800.000 ກີບ
- ການບັນຊີ
- ການເງິນແລະການທະນາຄານ
- ການຕະຫລາດ
- ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ນະໂຍບາຍຄ່າລົງທະບຽນ

1. ນັກສຶກສາ ຈ່າຍເງິນຄ່າຮຽນ ໜຶ່ງສົກຮຽນ (ຈຳນວນສອງພາກຮຽນ) ຕາມກຳນົດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດ 10% ຂອງຄ່າຮຽນໃນປີ.
2. ນັກສຶກສາ ທີ່ມີອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ, ໃນຄອບຄົວດຽວກັນມາຮຽນແຕ່ສອງຄົນຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດ 5% ຂອງຄ່າຮຽນໃນປີ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ລະບຽບທີ່ລະບຸໄວ້.
3. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນດີ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຂອງແຕ່ລະພາກຮຽນ ແຕ່ 3,50 ຂຶ້ນໄປ ໃນແຕ່ລະວິຊາຮຽນໄດ້ C ຂຶ້ນໄປ, ມີຄຸນສົມບັດດີ,
ມາຮຽນເຕັມຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະໜ່ວຍກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳດີ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດ 5% ຂອງຄ່າຮຽນໃນປີ.

ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ