ເລີ່ມຮັບສະໝັກແລ້ວ ສົກຮຽນ 2011-2012 ແຕ່ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຮຽນ

 • ຕ້ອງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ຫຼື ຈົບການຮຽນອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນກາງໃນວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ຕ້ອງຜ່ານການສອບຄັດເລືອກ 2 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ ສໍາລັບພາກວິຊາ ວິສະວະກໍາສາດ
 • ຕ້ອງຜ່ານການສອບຄັດເລືອກ 1 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ ສໍາລັບພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ.
 • ຮັບຄໍາຮ້ອງສະໝັກແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ......................................
 • ສອບເສັງຄັດເລືອກວັນທີ ...........................................................
 • ປະກາດຜົນສອບເສັງວັນທີ ........................................................
 • ເລີ່ມເຂົ້າຮຽນວັນທີ ..................................................................
 • ນັກສຶກສາປີ 2-3 ເຂົ້າຮຽນ........................................................

ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ

 • ຜົນການສອບເສັງນັກຮຽນ
 • ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ
 • ລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ
 • ແບບຟອມໃບສະໝັກ
 • ປະຕິທິນການສຶກສາ 2010-2011
 • ສະຖິຕິນັກຮຽນທີ່ມາສະໝັກເຂົ້າຮຽນ
 • ຜົນການສອບເສັງຄັ້ງວັນທີ ................................